Αστικά Οδικά Δίκτυα

Περιγραφή:

Το μάθημα αφορά στο Σχεδιασμό των Αστικών Οδικών Συστημάτων και ειδικότερα των Ισόπεδων και Ανισόπεδων Κόμβων, της Σηματοδότησης, της Σήμανσης και των Χώρων Στάθμευσης.

Το πρόγραμμα προβλέπει 2 εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας και 2 ασκήσεων. Στις ώρες των ασκήσεων αναπτύσσονται παραδείγματα εφαρμογών και γενικά υποβοηθείται η κατανόηση του αντικειμένου του Μαθήματος. Οι φοιτητές αποτελούν ένα τμήμα. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει σαφής διάκριση ωρών Θεωρίας – Ασκήσεων αφού και στη θεωρία δίνονται παραδείγματα ασκήσεων και θα λύνονται απορίες σε ασκήσεις και θέματα, ενώ και στις ώρες ασκήσεων θα αναπτύσσεται η θεωρία.

Το περιεχόμενο του μαθήματος υποδιαιρείται σε τρεις ενότητες: Κυκλοφοριακή ικανότητα και σηματοδότηση οδικού δικτύου, Στάθμευση και Σήμανση.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Στάθμες εξυπηρέτησης
Κυκλοφοριακή ικανότητα για ιδανικές συνθήκες
Παράγοντες που επηρεάζουν την κυκλοφοριακή ικανότητα
Υπολογισμός Κυκλοφοριακής Ικανότητας
Προϋποθέσεις σηματοδότησης
Κυκλοφοριακή Μελέτη Σηματοδότησης
Υπολογισμός Σηματοδότησης Μεμονωμένου Κόμβου
Συντονισμένη Σηματοδότηση κατά μήκος μιας αρτηρίας
Συντονισμένη Σηματοδότηση δικτύων οδών

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Χαρακτηριστικά της Στάθμευσης
Ανάγκες Στάθμευσης
Διάταξη και Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά Χώρων Στάθμευσης
Λειτουργία Χώρων Στάθμευσης
Κατασκευή Χώρων Στάθμευσης
Οικονομική Αξιολόγηση Κατασκευής Χώρων Στάθμευσης
Έρευνες και Μελέτες Στάθμευσης

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ

Πινακίδες Σήμανσης
Παροδική Σήμανση
Διαγράμμιση Οδοστρωμάτων
Μελέτη Σήμανσης


Ο βαθμός επίδοσης κάθε φοιτητή συντίθεται ως εξής:

(α) Εφόσον εκπονηθεί η προαιρετικό θέμα:

Γραπτή εξέταση 70%

Θέμα 30%


Ελάχιστος βαθμός γραπτής εξέτασης για υπολογισμό βαθμολογίας του θέματος 4. Εφόσον ο βαθμός του θέματος είναι μικρότερος αυτού της γραπτής εξέτασης, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της γραπτής εξέτασης.

(β) Εφόσον δεν εκπονηθεί το προαιρετικό θέμα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της γραπτής εξέτασης μόνο.

Ύλη:

2008-09
  1. Κεφάλαιο 7 (Σηματοδότηση) από το βιβλίο «Μ. Φραντζεσκάκης Ι. Κ. Γκόλιας Μ. Χ. ΠιτσιάβαΛατινοπούλου (2009). Κυκλοφοριακή Τεχνική. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα.».
  2. Το βιβλίο «Στάθμευση» των Ι.Μ. Φραντζεσκάκη, Μ. Πιτσιάβα – Λατινοπούλου, Δ.Τσαμπούλα, 2002.
  3. Σημειώσεις σήμανσης, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
  4. Λυμένες Ασκήσεις που αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.