Ειδικά Γεωτεχνικά Έργα

Περιγραφή:

Γεωτεχνική Φραγμάτων (Γεωφραγμάτων, Σκυροδέματος): Τεχνικογεωλογικά, θέματα. -Χρήση εκρηκτικών στην κατασκευή τεχνικών έργων. -Σήραγγες: ανάπτυξη και μέγεθος των συγκλίσεων σε ασθενείς βραχόμαζες, αρχές της μεθόδου διανοίξεως ΝΑΤΜ, αρχές της μεθόδου συγκλίσεως – αποτονώσεως, βάσεις σχεδιασμού προσωρινών μέτρων υποστηρίξεως και μονίμου επενδύσεως. -Ορύγματα σε βράχο – κατασκευές σε βράχο: Βασικοί μηχανισμοί αστάθειας πρανών, μέθοδοι βελτιώσεως των συνθηκών ευστάθειας, υπολογιστικά και κατασκευαστικά θέματα.

Η εξέταση γίνεται με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις.

Το μάθημα καταργήθηκε από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.