Κυκλοφοριακή Ροή

Περιγραφή:

Χαρακτηριστικά μεγέθη της κυκλοφορίας. Θεωρία κυκλοφοριακής ροής. Χρήση στατιστικών κατανομών στην περιγραφή των παραμέτρων της κυκλοφορίας. Σχέσεις μεταξύ κυκλοφοριακού φόρτου, ταχύτητας και πυκνότητας κυκλοφορίας. Κυκλοφοριακή ικανότητα και στάθμη εξυπηρέτησης. Αρχές. Παράγοντες που επηρεάζουν την κυκλοφοριακή ικανότητα. Υπολογισμός κυκλοφοριακής ικανότητας και στάθμη εξυπηρέτησης σε υπεραστικές οδούς δύο και τριών λωρίδων ανά κατεύθυνση καθώς και σε υπεραστικές οδούς δύο λωρίδων συνολικά. Γενικές αρχές κυκλοφοριακών ερευνών και μετρήσεων. Στοιχεία δειγματοληψίας. Μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων, καθυστερήσεων και ταχυτήτων. Μέθοδος του κινούμενου παρατηρητή.

Εκπαιδευτική Διαδικασία
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου είναι υποχρεωτική η λύση και η παράδοση 3 ασκήσεων με ατομικά δεδομένα, στις οποίες περιλαμβάνεται και η εκτέλεση μιας σειράς μετρήσεων κυκλοφορίας. Οι ασκήσεις αυτές έχουν σκοπό να δώσουν την ευκαιρία στους σπουδαστές να εφαρμόσουν και να εμπεδώσουν τις γνώσεις που αποκτούν στη θεωρία.
Οι λυμένες ασκήσεις παραδίνονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. Οι ασκήσεις που παραδίνονται εκπρόθεσμα παίρνουν μειωμένο συντελεστή βαθμολογίας. Οι ασκήσεις επιστρέφονται στους σπουδαστές σε προκαθορισμένες ημερομηνίες στο τέλος του εξαμήνου, οπότε και γίνεται προφορική εξέταση για την οριστικοποίηση του βαθμού ασκήσεων.

Βαθμολογία
Ο βαθμός επίδοσης κάθε σπουδαστή προκύπτει από την προφορική εξέταση επί των 3 ασκήσεων του εξαμήνου (30%) και από τη γραπτή εξέταση εξαμήνου (70%).
Στην προφορική εξέταση ο σπουδαστής εξετάζεται στο σύνολο των 3 ασκήσεων που παραδίδει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Στη γραπτή εξέταση ο σπουδαστής εξετάζεται στη θεωρία (1 ώρα χωρίς βιβλία και σημειώσεις) και στις ασκήσεις (2 ώρες με ανοικτά βιβλία και σημειώσεις).
Για να προαχθεί όμως ο σπουδαστής απαιτείται να συγκεντρώσει κατά τη γραπτή εξέταση βαθμολογία τουλάχιστον 4, ανεξάρτητα του βαθμού της προφορικής εξέτασης.

Διδάσκοντες
Γιώργος Γιαννής, geyannis@central.ntua.gr
Ελένη Βλαχογιάννη, elenivl@central.ntua.gr

Για περισσότερες πληροφορίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ο σπουδαστής μπορεί να επικοινωνεί με τη Γραμματεία του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, 1ος όροφος Νέας Πτέρυγας Β, Κτήριο Αντοχής Υλικών, τηλ. 210 772 1285.

Files: